WEBVTT 00:00:00.240 --> 00:00:01.630 תום : "מוכן?" 00:00:01.630 --> 00:00:03.020 פול : "כן" 00:00:03.020 --> 00:00:04.410 תום : " תפדל " 00:00:04.410 --> 00:00:05.109 [חריקה] 00:00:05.109 --> 00:00:06.499 פול : "אחורה" 00:00:06.499 --> 00:00:07.899 תום : "כן" 00:00:07.899 --> 00:00:12.290 אני במרגלות הרי הדולומיטים, 00:00:12.290 --> 00:00:15.400 בערך שעה מונציה,איטליה. 00:00:15.400 --> 00:00:18.660 ולמקום הזה קוראים 'איי פיופי' , 'הצפצפות' (עץ). 00:00:18.660 --> 00:00:23.849 לפני 40 שנה , איש בשם 'ברונו' פתח מסעדה 00:00:23.849 --> 00:00:25.599 ואז הוא למד לרתך 00:00:25.599 --> 00:00:29.509 והוא חשב , אוקיי אני אכין כמה מתקני שעשועים קטנים 00:00:29.509 --> 00:00:32.240 בשביל הילדים שיבואו למסעדה שלי. 00:00:32.240 --> 00:00:39.090 ועכשיו ארבעים שנה אחר כך ועבודת הריתוך של 'ברונו' נראת ככה. 00:00:39.090 --> 00:00:43.880 זה 'גלגל המוות המבעית'? 'אופני המוות המבעיתות'? 00:00:43.880 --> 00:00:48.110 אני לא בטוח איך לתרגם את זה. כאן ,ב'איי פיופי'. 00:00:48.110 --> 00:00:55.110 כל המתקנים בגן השעשועים , לונה פ--אהה!--רק הביזארי הזה 00:00:55.740 --> 00:01:00.210 מונעים לגמרי בכוח אנושי. 00:01:00.210 --> 00:01:05.259 לכל דבר כאן אין יותר כוח ממה שאנשים משקיעים בו. 00:01:05.259 --> 00:01:06.539 במקרה הזה פידול. 00:01:06.539 --> 00:01:11.219 יש פה הרבה סוגים של מתקנים ביזארים ו.. 00:01:11.219 --> 00:01:12.270 אההה! 00:01:12.270 --> 00:01:14.380 תמשיך! 00:01:14.380 --> 00:01:16.499 [שניהם צורחים] 00:01:16.499 --> 00:01:19.670 אנחנו מצליחים! 00:01:19.670 --> 00:01:21.780 תפדל! תפדל! 00:01:21.780 --> 00:01:23.890 [צעקה חזקה] 00:01:23.890 --> 00:01:29.179 תמשיך! תמשיך! כן! 00:01:29.179 --> 00:01:31.289 [עוד צעקות] 00:01:31.289 --> 00:01:38.289 זה מרהיב. וזה קיים רק ב... קדימה! 00:01:40.799 --> 00:01:42.920 תמשיך לפדל! 00:01:42.920 --> 00:01:49.119 זה... אוי , זה הטלפון שלי! 00:01:49.119 --> 00:01:52.999 זה הטלפון שלי . זה הטלפון שלי. 00:01:52.999 --> 00:01:58.389 אוקיי , בוא -- אוקיי , הנה אנחנו עושים את זה עוד פעם. 00:01:58.389 --> 00:01:59.200 "נשבר לך"? 00:01:59.200 --> 00:02:01.639 פול : "אני סיימתי" 00:02:01.639 --> 00:02:06.979 תום : אז , אממ , אני אולי שברתי את הטלפון שלי. 00:02:06.979 --> 00:02:09.160 חדשות טובות! לא שברתי את הטלפון שלי. 00:02:09.160 --> 00:02:11.890 חדשות רעות ,שברתי את הפנים שלי. 00:02:11.890 --> 00:02:14.030 זה קרה בערך חמש דקות אחרי שצילמתי. 00:02:14.030 --> 00:02:15.500 טעות שלי לגמרי , לא שלהם 00:02:15.500 --> 00:02:18.040 רצתי על קצת מתכת שלא הייתי אמור, 00:02:18.040 --> 00:02:21.690 החלקתי , נפלתי קודם על הפנים והדבר הבא שאני זוכר זה רופא איטלקי נחמד 00:02:21.690 --> 00:02:24.690 תופר שבעה תפרים ללחי שלי. 00:02:24.690 --> 00:02:28.820 בבירור יש רמה מסויימת של סכנה כשאתה הולך ועושה משהו כמו זה. 00:02:28.820 --> 00:02:32.700 אם אתם לא מוכנים לקחת את הסיכון הזה אל תלכו , אבל- 00:02:32.700 --> 00:02:34.620 אני ממליץ שכן תלכו . זה מקום נהדר 00:02:34.620 --> 00:02:38.850 כולם שם נהדרים , הם גם סיפקו עזרה ראשונה. 00:02:38.850 --> 00:02:42.530 אבל אם אתם הולכים , בבקשה אל תיהיו חסרי זהירות. ואל תעשו מה שאני עשיתי. 00:02:42.530 --> 00:02:46.530 אל תחשבו שאתם לא יכולים להיפגע רק כי עשיתם כמה "סלטות" עם אופניים. 00:02:46.530 --> 00:02:50.950 תעקבו אחרי הוראות הזהירות, תיהיו מאוד זהירים. נתראה. 00:02:50.950 --> 00:02:52.740 לא יהיה וידיאו שבוע הבא, 00:02:52.740 --> 00:02:55.569 בגלל שמוציאים לי שבעה טפרים מהפנים. 00:02:56.080 --> 00:02:58.080 תורגם לעברית ע"י : AdSasori