WEBVTT 00:00:03.185 --> 00:00:04.915 Pavlův dopis Efezským. 00:00:05.128 --> 00:00:08.418 Příběh o tom, jak Pavel přišel do Efezu, je opravdu zajímavý. 00:00:08.418 --> 00:00:10.941 Můžete si ho přečíst v 19. kapitole Skutků. 00:00:11.138 --> 00:00:12.748 Efez bylo velké město, 00:00:12.748 --> 00:00:16.288 bylo středem uctívání většiny řeckých a římkých bohů 00:00:16.288 --> 00:00:20.228 a Pavel zde měl, po více než dva roky, efektivní misijní práci 00:00:20.228 --> 00:00:22.418 a mnoho lidí se stalo Ježíšovými následovníky. 00:00:22.649 --> 00:00:25.609 Pavel tento dopis napsal několik let po té, 00:00:25.609 --> 00:00:26.989 co byl uvězněn Římany. 00:00:27.367 --> 00:00:31.367 V tomto dopise se sled myšlenek dělí na dvě zřetelné poloviny. 00:00:31.558 --> 00:00:34.948 V první polovině se Pavel zabývá příběhem evangelia; 00:00:34.948 --> 00:00:38.068 jak celá historie dosáhla vrcholu v Ježíši 00:00:38.068 --> 00:00:42.148 a v Jeho ustanovení tohoto multi- kulturního společenství Jeho následovníků. 00:00:42.148 --> 00:00:45.988 Druhá polovina dopisu je s tou první spojena slovem "proto" 00:00:45.988 --> 00:00:49.008 a Pavel se zde řeší to, že příběh evangelia by měl ovlivnit, 00:00:49.008 --> 00:00:52.388 jak žijeme každý aspekt našeho životního příběhu; 00:00:52.388 --> 00:00:54.668 ať už osobní, v našem okolí, komunitách 00:00:54.668 --> 00:00:55.768 a v našich rodinách. 00:00:55.768 --> 00:00:58.538 Ponořme se, abychom mohli vidět, jak toto všechno Pavel rozvíjí. 00:00:58.775 --> 00:01:02.455 První kapitola začíná krásnou básní v židovském stylu, 00:01:02.455 --> 00:01:05.735 ve které chválí Boha Otce za úžasné věci, 00:01:05.735 --> 00:01:08.355 které učinil v Kristu Ježíši. 00:01:08.355 --> 00:01:09.645 Již od počátku věčnosti 00:01:09.645 --> 00:01:14.395 Otec zamýšlel vybrat si smluvní lid a žehnat mu; 00:01:14.395 --> 00:01:16.595 a tady myslí, rodinu Abrahama 00:01:16.595 --> 00:01:18.955 a 12. kapitolu Genesis od 1. do 3. verše. 00:01:18.955 --> 00:01:22.915 A nyní může být skrze Ježíše do této rodiny adoptován každý. 00:01:23.165 --> 00:01:25.515 Ježíšova smrt kryje naše nejhorší hříchy, 00:01:25.515 --> 00:01:26.625 naše nejhorší selhání; 00:01:26.625 --> 00:01:29.365 a jen v Ježíši nacházíme Boží milost. 00:01:29.562 --> 00:01:33.792 Pavel říká, že Milost nám ve skutečnosti otevřela úplně novou cestu 00:01:33.792 --> 00:01:36.512 k pochopení každého aspektu našich životů. 00:01:36.732 --> 00:01:38.472 V prvním verši 10. kapitoly říká, 00:01:38.472 --> 00:01:41.402 že Božím záměrem bylo všechno, 00:01:41.402 --> 00:01:44.402 na zemi i na nebi, sjednotit v Kristu 00:01:44.402 --> 00:01:46.252 (což je titul, který znamená Mesiáš). 00:01:46.252 --> 00:01:50.642 Božím plánem vždy bylo mít obrovskou rodinu obnovených lidí, 00:01:50.642 --> 00:01:53.012 kteří jsou sjednoceni v Ježíši Kristu. 00:01:53.099 --> 00:01:56.139 „Tento Boží záměr vyšel najevo," říká Pavel, 00:01:56.139 --> 00:01:58.989 „když jsme do této rodiny byli vybráni prvně my." 00:01:58.989 --> 00:02:02.409 Zde odkazuje na původní Židy v Abrahamově rodině, 00:02:02.409 --> 00:02:04.416 potom však mluví o tom, jak "vy", 00:02:04.416 --> 00:02:06.026 (a tady má namysli nežidy), 00:02:06.026 --> 00:02:09.226 „slyšeli jste o Ježíši a o spasení skrze Něj; 00:02:09.226 --> 00:02:11.596 a tak jste do do této rodiny byli uvedeni i vy 00:02:11.596 --> 00:02:13.626 skrze práci Ducha Svatého." 00:02:13.796 --> 00:02:17.096 A tak tady odkazuje na události řečené v příbězích Skutků; 00:02:17.096 --> 00:02:19.836 o tom jak Boží Duch spojil dohromady Židy 00:02:19.836 --> 00:02:23.076 a pohany do jedné rodiny v Ježíši; 00:02:23.076 --> 00:02:25.826 je to právě tak, jak Bůh dávno zaslíbil Abrahamovi. 00:02:25.826 --> 00:02:27.666 Také si všimněte, jak v této básni, 00:02:27.666 --> 00:02:30.226 Pavel začíná povídáním o Boho Otci, 00:02:30.226 --> 00:02:31.996 potom ale o Synu Ježíši 00:02:31.996 --> 00:02:34.506 a pak zde na konci o Duchu; 00:02:34.506 --> 00:02:38.256 Všichni tři spolupracují, když Pavel vypráví příběh evangelia; 00:02:38.256 --> 00:02:39.236 je to fakt úžasné. 00:02:39.236 --> 00:02:41.786 Po básni Pavel pokračuje modlitbou, 00:02:41.786 --> 00:02:45.256 modlí se za to, aby tito následovníci Ježíše měli nejen znalost, 00:02:45.256 --> 00:02:48.866 ale aby moc evangelia zažívali na vlastní kůži; 00:02:48.866 --> 00:02:51.156 aby byli posilování tou samou mocí, 00:02:51.156 --> 00:02:52.926 která Ježíše vzkřísila z mrtvých 00:02:52.926 --> 00:02:55.886 a ustanovila Ho jako Vznešenou Hlavu celého světa. 00:02:56.106 --> 00:02:58.046 Ve druhé kapitole se Pavel vrací 00:02:58.046 --> 00:03:01.446 a rozvijí některé klíčové myšlenky z básně v první kapitole, 00:03:01.446 --> 00:03:03.086 zvláště však Boží milost 00:03:03.086 --> 00:03:05.806 a tuto multikulturní rodinu Ježíše. 00:03:05.806 --> 00:03:07.486 Začíná převyprávěním příběhu o tom, 00:03:07.486 --> 00:03:10.036 jak tito nežidovští křesťané Ježíše poznali. 00:03:10.264 --> 00:03:11.664 Před tím než o Něm slyšeli, 00:03:11.664 --> 00:03:13.394 byli fyzicky živý, 00:03:13.394 --> 00:03:15.444 ale duchovně mrtvý; 00:03:15.444 --> 00:03:19.054 byli uvězněni v bezúčelném životě sobectví a hříchu 00:03:19.054 --> 00:03:22.514 a byli oklamáni temnými duchovními mocnostmi. 00:03:22.655 --> 00:03:26.765 Ale Bůh je překvapivě ve své velké lásce a milosrdenství zachránil; 00:03:26.765 --> 00:03:28.425 odpustil jim všechny hříchy, 00:03:28.425 --> 00:03:32.095 jejich životy připojil k Ježíšově vzkříšenému životu 00:03:32.095 --> 00:03:34.075 a zpět k životu přivedl i je. 00:03:34.075 --> 00:03:38.915 A tak nyní ti co byli skrze Ježíše stvořeni jako nové lidské bytosti, 00:03:38.915 --> 00:03:43.665 mají radost z objevení všech nových povolání, cílů a úkolů, 00:03:43.665 --> 00:03:45.395 které pro ně Bůh připravil. 00:03:45.395 --> 00:03:47.775 Nejenže jim byla prokázána Boží milost, 00:03:47.775 --> 00:03:50.175 ale také byli pozváni do nové Rodiny. 00:03:50.426 --> 00:03:52.856 Před tím než tito nežidé o Ježíši slyšeli, 00:03:52.856 --> 00:03:54.456 byli odříznutí nejen od Boha, 00:03:54.456 --> 00:03:56.646 ale i od Jeho smluvního lidu, 00:03:56.646 --> 00:03:57.886 rodiny Abrahama. 00:03:58.000 --> 00:03:59.950 A z opravdu praktického důvodu 00:03:59.950 --> 00:04:02.090 příkazy ze smlouvy uzavřené na Sinaji 00:04:02.090 --> 00:04:04.810 vytvořily kolem této rodiny něco jako dělící čáru; 00:04:04.810 --> 00:04:08.120 byly jako zábrana, která většinu nežidů držela stranou; 00:04:08.120 --> 00:04:11.580 v Ježíši však byly zákony Tóry naplněny 00:04:11.580 --> 00:04:13.570 a tato zábrana je odstraněna. 00:04:13.570 --> 00:04:16.680 Tyto dvě etnické skupiny se stali, jak Pavel říká, 00:04:16.680 --> 00:04:20.540 „novým sjednoceným lidstvem, které společně dokáže žít v míru". 00:04:20.540 --> 00:04:23.990 Takže Pavel ve třetí kapitole pokračuje úžasem nad jedinečnou rolí, 00:04:23.990 --> 00:04:28.010 kterou dostal k šíření této dobré zprávy pohanům. 00:04:28.171 --> 00:04:31.751 A přestože je ve vězení, děkuje Bohu za možnost vidět, 00:04:31.751 --> 00:04:34.761 jak tato smluvní Rodina roste do obřích rozměrů. 00:04:34.761 --> 00:04:37.791 Takže Pavel první polovinu dopisu uzavírá další modlitbou; 00:04:37.791 --> 00:04:39.421 tentokrát se modlí za to, 00:04:39.421 --> 00:04:42.941 aby Ježíšovi následovníci byli posíleni Božím Duchem, 00:04:42.941 --> 00:04:46.131 aby jednoduše uchopili a pochopili lásku, 00:04:46.131 --> 00:04:47.821 kterou měl pro svůj lid Kristus. 00:04:48.131 --> 00:04:51.051 Druhá polovina dopisu začíná tím, že Pavel obrací list 00:04:51.051 --> 00:04:53.081 a začíná čtenáře vyzývat k tomu, 00:04:53.081 --> 00:04:55.171 aby reagoval na příběh evangelia tím, 00:04:55.171 --> 00:04:57.571 jak žije svůj vlastní život. 00:04:57.571 --> 00:05:01.301 Takže ve čtvrté kapitole začíná každodenním životem Církve. 00:05:01.304 --> 00:05:04.594 Církev je velká Rodina s mnoha různými typy lidí, 00:05:04.594 --> 00:05:07.544 Pavel však zdůrazňuje, že jsou jedno; 00:05:07.544 --> 00:05:09.454 a "jedna" je klíčové slovo této kapitoly. 00:05:09.624 --> 00:05:12.634 Oni jsou jedno tělo, které je sjednoceno jedním Duchem; 00:05:12.634 --> 00:05:14.834 mají Jednoho Pána s jedinou vírou; 00:05:14.834 --> 00:05:16.004 mají jeden křest; 00:05:16.004 --> 00:05:17.664 věří v jednoho Boha. 00:05:17.664 --> 00:05:19.374 Je tu mnoho jednoty. 00:05:19.533 --> 00:05:23.973 Avšak Pavel říká, že jednota není totéž co uniformita 00:05:23.973 --> 00:05:25.463 a pokouší se vysvětlit, 00:05:25.463 --> 00:05:28.703 že Ježíšova rodina se skládá s mnoha velmi, 00:05:28.703 --> 00:05:30.213 velmi různých typů lidí, 00:05:30.213 --> 00:05:33.543 ale všichni jsou zmocněni jedním Duchem, 00:05:33.543 --> 00:05:35.993 každý používá svá jedinečná nadání a nadšení 00:05:35.993 --> 00:05:37.773 ke službě a k lásce k ostatním 00:05:37.773 --> 00:05:39.583 a k budování Církve. 00:05:39.793 --> 00:05:41.893 A tady používá dvě vskutku úžasné metafory; 00:05:41.893 --> 00:05:44.533 jedna z nich budování Církve jako nového chrámu 00:05:44.533 --> 00:05:45.683 a druhá je, 00:05:45.683 --> 00:05:50.083 že se všichni stávají novým lidstvem, jehož Hlavou je Ježíš. 00:05:50.083 --> 00:05:51.863 A toto nové lidství je metaforou, 00:05:51.863 --> 00:05:54.363 kterou se chystá použít v několika dalších kapitolách 00:05:54.585 --> 00:05:56.575 Pavel každého křesťana vyzývá k tomu, 00:05:56.575 --> 00:05:58.325 aby své staré lidství svlékl, 00:05:58.325 --> 00:05:59.785 jako sadu starého oblečení, 00:05:59.785 --> 00:06:02.015 a oblékl své nové lidství, 00:06:02.015 --> 00:06:04.515 ve kterém je Boží obraz obnovován. 00:06:04.804 --> 00:06:06.704 A pak pokračuje touto dlouhou pasáží, 00:06:06.704 --> 00:06:09.204 kde porovnává staré lidstvo s novým. 00:06:09.522 --> 00:06:11.212 Takže namísto lhaní, 00:06:11.212 --> 00:06:13.442 nový lidé mluví pravdu; 00:06:13.442 --> 00:06:15.222 namísto přechovávání hněvu, 00:06:15.222 --> 00:06:17.642 pokojně řeší své konflikty, 00:06:17.642 --> 00:06:18.962 namísto kradení, 00:06:18.962 --> 00:06:20.732 jsou nový lidé štědří; 00:06:20.732 --> 00:06:22.122 namísto pomlouvání, 00:06:22.122 --> 00:06:24.212 povzbuzují svými slovy ostatní. 00:06:24.212 --> 00:06:25.942 Namísto pomsty, 00:06:25.942 --> 00:06:27.652 nový lidé odpouští; 00:06:27.652 --> 00:06:30.332 namísto uspokojování každého sexuálního nutkání, 00:06:30.332 --> 00:06:34.352 nový lidé pěstují nad svými tělesnými žádostmi sebeovládání. 00:06:34.544 --> 00:06:36.024 Namísto toho, aby se opíjeli, 00:06:36.024 --> 00:06:40.024 jsou nový lidé pod vlivem Božího Ducha; 00:06:40.024 --> 00:06:40.974 a Pavel vysvětluje, 00:06:40.974 --> 00:06:43.554 jak tento vliv vypadá za pomocí čtyř různých způsobů. 00:06:43.679 --> 00:06:46.089 První dva mají co do činění se zpěvem: zpěvem pospolu, 00:06:46.089 --> 00:06:47.909 ale i zpěvem osamotě. 00:06:47.909 --> 00:06:50.299 A opravdu zajímavé je, že to první, 00:06:50.299 --> 00:06:51.565 na co Pavel myslí je, 00:06:51.565 --> 00:06:54.685 jak Duch v životech Ježíšových lidí pracuje 00:06:54.685 --> 00:06:56.469 skrze zpěv a hudbu. 00:06:56.469 --> 00:07:00.389 Třetím znakem vlivu Ducha je vděčnost za všechno 00:07:00.389 --> 00:07:04.359 a čtvrtým je to, že Duch Ježíšovy následovníky donutí k tomu, 00:07:04.359 --> 00:07:06.909 aby se před ostatními pokořili 00:07:06.909 --> 00:07:10.349 a vyvýšili je jako důležitější než sebe samých. 00:07:10.698 --> 00:07:13.678 A Pavel tento čtvrtý bod vlastně rozšiřuje tím, 00:07:13.678 --> 00:07:16.738 že ukazuje jak funguje křesťanské manželství. 00:07:17.294 --> 00:07:19.594 Takže tu máte manželku, která následuje Ježíše; 00:07:19.594 --> 00:07:21.414 ona má svého manžela respektovat 00:07:21.414 --> 00:07:24.844 a umožnit mu tak, aby se za ni mohl stát zodpovědným. 00:07:25.153 --> 00:07:27.523 A její muž má svou ženu milovat 00:07:27.523 --> 00:07:29.313 a svou zodpovědnost použít k tomu, 00:07:29.313 --> 00:07:31.643 aby se vzdal svých sobeckých zájmů 00:07:31.643 --> 00:07:34.993 a aby blaho své ženy upřednostňoval před svým vlastním. 00:07:35.193 --> 00:07:37.543 Pavel říká, že toto je ten druh manželství, 00:07:37.543 --> 00:07:40.173 který skutečně odráží příběh evangelia. 00:07:40.471 --> 00:07:42.701 Manželovy činy napodobují Ježíše 00:07:42.701 --> 00:07:45.031 a Jeho lásku a sebeobětování; 00:07:45.031 --> 00:07:47.671 činy manželky napodobují Církev, 00:07:47.671 --> 00:07:50.561 což Ježíši umožňuje ji milovat a učinit novou. 00:07:50.561 --> 00:07:53.871 Pavel tu samu myšlenku poté použije na děti a rodiče 00:07:53.871 --> 00:07:55.841 a stejně i na otroky a pány. 00:07:56.087 --> 00:07:57.217 Pavel dopis uzavírá tím, 00:07:57.217 --> 00:08:01.207 že těmto křesťanům připomíná skutečnost duchovního zla. 00:08:01.698 --> 00:08:03.628 Jsou to bytosti a mocnosti, 00:08:03.628 --> 00:08:06.718 které se budou snažit jednotu Ježíšova lidu narušit 00:08:06.718 --> 00:08:08.828 a kompromitovat tak jejich nové lidství. 00:08:09.100 --> 00:08:12.160 A tak je Pavel vyzývá k tomu, aby zůstali pevní 00:08:12.160 --> 00:08:15.210 a oblékli si tuto metaforickou sadu zbroje, 00:08:15.210 --> 00:08:16.910 kterou detailně popisuje. 00:08:17.140 --> 00:08:21.430 Pavel všechny tyto částí zbroje vytáhl z knihy Izaiáše, 00:08:21.430 --> 00:08:23.930 konkrétně s pasáže kde vylíčil Mesiášského Krále. 00:08:23.930 --> 00:08:26.270 A tak nyní, jako následovníci Krista, 00:08:26.270 --> 00:08:29.340 si vlastnosti Mesiáše potřebujeme přivlastnit, 00:08:29.340 --> 00:08:31.440 poněvadž tvoříme Ježíšovo tělo. 00:08:31.440 --> 00:08:34.070 Myslím si, že pro křesťany to v praxi znamená, 00:08:34.070 --> 00:08:35.920 aby jsme si začali vytvářet návyky: 00:08:35.920 --> 00:08:38.360 iniciativně využívali modlitby, Písmo 00:08:38.360 --> 00:08:40.150 a naše vztahy mezi sebou k tomu, 00:08:40.150 --> 00:08:43.370 aby nám pomohly růst a dospět v pravé následovníky Ježíše. 00:08:43.633 --> 00:08:47.063 A tak toto je dopis Efezským; velmi mocný. 00:08:47.277 --> 00:08:50.007 V něm Pavel shrnuje příběh celého evangelia a popisuje, 00:08:50.007 --> 00:08:53.497 jak by měl přetvořit každý aspekt našeho života.