Κύριε, τὰ τελεώτατα φρονεῖν - Ιδιόμελο απόστιχο των Αίνων της Μεγάλης Δευτέρας

18 views
Share Through QR Code
Close