Κύριε, τὰ τελεώτατα φρονεῖν - Ιδιόμελο απόστιχο των Αίνων της Μεγάλης Δευτέρας

Share Through QR Code
Close